2016. augusztus 23., kedd

51 évig élt alvás és evés nélkül


Marthe Robin (1902-1981), Szent Pio atya mellett a a 20. század másik nagy misztikusa, aki Krisztus sebhelyeit 51 éven át viselte. 
Marthe mindig is csodálta Lisieux-i Szent Terézt, akit 1925-ben avatott szentté XI. Piusz pápa. Amikor 1926. októberében Marthe súlyosan megbetegszik és már az utolsó kenetet is feladják neki,   Lisieux-i Kis Szent Teréz háromszor megjelenik Marthe-nak és megígéri neki, hogy nem fog meghalni, hanem meggyógyul és küldetése kiterjed az egész világra. 
1930. szeptember egyik utolsó napján Jézus azt kérdi tőle, akar-e olyan lenni, mint ő. A felelete: „Íme a te szolgálóleányod.” Pár nap múlva, október 4-én, Szent Ferenc napja táján részesül a szent sebhelyek kegyelmében. Ettől kezdve péntekenként átéli Jézus szenvedését, s 50 éven át nem tud se enni, se inni, se aludni – csak az Oltáriszentség a tápláléka. Orvosok vizsgálják, a jelenségekre nem találnak természetes magyarázatot.

Marthe és a Szűzanya 

Saint-Martin d'Aout egy volt plébánosa, Joseph Petit atya mesélte, amikor még élt, hogy egyszer Garrigou-Lagrange atyát elvitte Marthe Robin-hez. Ez a nemzetközi hírű tomista dominikánus atya, aki Rómában az Angelikumban tanított, kissé szkeptikus volt a stigmatizált Marthe ügyében. A nála tett látogatás azonban teljesen megdöbbentette a tudós embert; útközben magában beszélt; így szólt magához: „Ha te így tudnál beszélni a Szűzanyáról!” Később, halála előtt nem sokkal, hallották, amint azt mondta: „Mi vagyok én ehhez az alázatos leányhoz képest?”

Mikor Finet atya először találkozott vele, Marthe egy órán keresztül „Égi Anyácskájáról” beszélt neki. Ez a két anekdota érzékelteti, milyen szoros kapcsolatban volt Marthe azzal, akit minden kegyelmek Közvetítőjének szeretett nevezni. Marthe úgy gondolta, hogy ez lehet a Szűzanya kedvenc, hozzá szóló megszólítása.

A teljes cikk elolvasható a tiszta szívvel blogon.

2016. augusztus 22., hétfő

Itt az idő! Menj gyónni!Minél gyakrabban járulsz kellő előkészülettel és lelkülettel a Bűnbocsánat Szentségéhez, annál tisztább lesz a lelked, és annál nagyobb lesz esélyed az üdvösségre. Mert „boldogok akik megmossák ruháikat a Bárány vérében” (Jel 22,14). 

.
Ahol nincs bűnismeret, ott bűnbánat sincs. A kevélyek, sajnos így gondolkodnak: „nem raboltam, nem gyilkoltam, sem nem gyújtogattam, egyébre pedig nem is emlékszem!”


2016. augusztus 21., vasárnap

Útmutató egy jó szentgyónáshoz


Egy jó szentgyónáshoz elengedhetetlenül szükséges:

-Az elkövetett bűnök felett érzett igaz bánat;
-Minden, az utolsó gyónás óta elkövetett halálos bűn megvallása;
-A kiszabott vezeklés elvégzése és az okozott kár lehetőség szerinti jóvátétele.

Imádság a szentgyónás előtt

Édes jó Istenem, te mindig szívesen bocsátod meg bűneinket s irgalmas jósággal fogadod vissza a bűnös embert kegyelmedbe; tekints nagy könyörületességgel az én szegény lelkemre.

Sokszor és sokat vétettem ellened és most ismét visszatérek hozzád, hogy a bűnbánat szentségében bűneim bocsánatát megnyerhessem. Segíts Uram, hogy e nagy kegyelemhez kellően előkészüljek; világosítsd meg értelmemet, hogy minden bűnömet megismerjem; indítsd meg szívemet és akaratomat, hogy minden bűnömet irántad való szeretetből megbánjam; vezéreld nyelvemet, hogy minden megismert és megbánt bűnömet őszintén és teljesen meggyónjam, hogy megtisztult lélekkel szeretetedbe ismét visszajuthassak.

Szentlélek Úr Isten, lelki világosság forrása, világosítsd meg kegyelmed sugarával emlékezetemet és segíts engem bűneim megismerésében. Mutasd meg nekem azokat oly világosan, amint egykor látni fogom őket, amikor halálom pillanatában előtted ítéletre megjelenek.
Szűz Mária, kegyelem és irgalom anyja, bűnösök oltalma, kérd értem szent Fiadat, hogy szent gyónásomat méltóan végezhessem, bűneimtől megtisztuljak és szent kegyelmével új, szebb, bűntelen életet élhessek.

Istennek minden szentéi s főleg ti, akik e földi életben a bűnbánatra oly szép példát adtatok, kérjétek a jó Istent, hogy példátokat töredelmes lélekkel követhessem. Amen.
Lelkiismeret-vizsgálat

A bánat és erősfogadás felindítása

Istenem, íme. előttem vannak bűneim! Keresnem kellett volna téged, és nem törődtem veled. Szeretnem kellett volna téged, és megvetettem hálátlanul, könnyelműen szent akaratodat. Te Alkotóm vagy, és én gyarló teremtményed vagyok; te Megváltóm vagy, és én szerető szívedet bántalmaztam: te Megszentelőm vagy, és én megrontottam magamban képmásodat. Bűnt bűnre halmoztam; megszegtem jófeltételeimet, üdvös Ígéreteimet, ellenálltam szent kegyelmednek.
Őszinte szívvel szánom és bánom, hogy tégedet, szeretetreméltó, jó Istenemet, megbántottalak. Bűneimet utálom és meg is fogadom, hogy azokat mind őszintén meggyónom, elhagyom és megjavulok.
Adj Uram, e komoly szándékomhoz erőt és kegyelmet, állhatatosságot és kitartást, hogy kész legyek inkább meghalni, mint téged, végtelenül jó Istenemet, súlyosan megbántani.


Bűneink megvallása

A gyóntatószékbe lépés után letérdelünk és ezt mondjuk: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Általános és az előző gyónást érintő kérdések:
1.
fiú vagyok
lány vagyok
férfi vagyok
nő vagyok
és
) nőtlen, illetve hajadon vagyok.
) egyházi házasságban élek és gyerekem van.
) egyházilag érvényes házasságom van, de külön élek a házastársamtól.
) özvegy vagyok és egyedül élek.
Utoljára gyóntam ezelőtt.
kb. héttel
kb. hónappal
kb. évvel
Érvényesen gyóntam és a kiszabott elégtételt elvégeztem.
Még nem végeztem el a kiszabott elégtételt.
Utolsó gyónásaim egyikén tudatosan kihagytam egy vagy több súlyos bűnt.
Mennyit?
Melyiket?
Utolsó gyónásaimban elfelejtettem egy vagy több súlyos bűnt megvallani
Mennyit?
Melyiket?
„Alázattal és bűnbánattal megvallom bűneimet"


Isten első parancsáról: „Én vagyok a Te Urad, Istened!”

Elmulasztottam a reggeli és/vagy az esti imát:
egyszer
néha
mindig
Figyelmetlenül illetve tiszteletlenül imádkoztam.
Evés előtt nem imádkoztam.
Szegyei Item hitemet és nem vallottam meg.
Hittem babonában.
Okkult praktikákban vettem részt. pl. asztaltáncoltatáson, üveggömb kérdezésén, jósnőt kerestem fel. hittem a horoszkópnak.
Szentségtörést követtem el, például:
érvénytelenül gyóntam
súlyos bűn állapotában áldoztam
szent dolgokat helytelenül használtam
megszentelt dolgokat megbecstelenítettem
Nem képeztem magam a katolikus hitben a katolikus katekizmus tanulmányozása, katolikus könyvek olvasása, vallásos előadásokon való részvétel stb. által.
Önszántamból kételkedtem valamely hittételben, például:
Mária állandó szüzességében
Jézus valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben
Jézus Krisztus istenségében
valamely más dogmában
Hitellenes
könyvet olvastam
filmet néztem
könyvet, cikket írtam
könyveket, újságokat, filmeket adtam el
Hitellenes beszédeket
hallgattam
tartottam
Aktívan részt vettem nem-katolikus szertartáson.
(A passzív részvétel bizonyos komoly okokból megengedett, pl. családi esküvőn, temetésen.)
Katolikusellenes párt vagy közösség tagja
vagyok
voltam
Vakmerőén bizakodtam Isten irgalmasságában, pl. azzal a gondolattal követtem el egy bűnt hogy majd úgyis meggyónóm.
Zúgolódtam Isten utasításai ellen, elégedetlen, hálátlan voltam Istennel szemben.
Isten második parancsáról: „Isten nevét hiába ne vegyed!”
Isten vagy a szentek nevét
könnyelműen, tiszteletlenül ejtettem ki
szitkozódva ejtettem ki hányszor?
Szükségtelenül vagy hamisan esküdtem.
Milyen alkalomból?
Hányszor?
Egy fogadalmat, azaz egy Istennek tett ígéretet nem tartottam be.
1. Mit?
Isten harmadik és az Egyház első és második parancsáról: „Emlékezz meg róla, hogy az Űr napját megszenteljed!”
Vasár- és egyházilag előírt ünnepnapokon kötelező
szentmisén részt venni
a szolgai munkát kerülni
Az egyházilag előírt ünnepekhez Magyarországon a következő ünnepek tartoznak:
Urunk születésének főünnepe; december 25.
Urunk születésének oktávája; január 1.
Mária mennybemenetele; augusztus 15.
Szentmisét mulasztottam vasár- és ünnepnapon,
Igaz ok nélkül.
Elkéstem vagy túl korán elmentem.
Áhítat nélkül vettem részt a misén.
Nyomós ok nélkül nehéz és hosszantartó testi munkát végeztem vasár- és ünnepnapon, pl. füvet nyírtam, autót javítottam.
Hányszor?
Milyen sokáig?
+++
Isten negyedik parancsáról: „Atyádat és anyádat tiszteld!”
Engedetlen voltam szüleimmel illetve elöljáróimmal szemben.
Rosszat kívántam szüleimnek.
Megvetettem, kigúnyoltam szüléimét, nevelőimet, feletteseimet.
Szüleimmel, nevelőimmel, feletteseimmel szemben akaratos és dacos voltam.
Szeretetlenül, szemtelenül vagy tiszteletlenül beszéltem szüléimről, nevelőimről, elöljáróimról.
Nem imádkoztam szüléimért, nevelőimért és feletteseimért.
Veszekedtem testvéreimmel.
Nem gondoskodtam gyermekeim testi jólétéről.
Nem gondoskodtam eléggé gyermekeim szellemi, lelki neveléséről.
Nem szüntettem meg körülöttük a bűnre szolgáló alkalmakat.
Nem gondoskodtam vallási nevelésükről.
Nem buzdítottam őket a szentségek vételére.
Rossz példát mutattam nekik.
Nem gondoskodtam öregkorukban szüléimről.
Isten ötödik parancsáról és a felebaráti szeretetről: „Ne ölj! Szeresd felebarátodat, mint tenmagad at!”
Kárörvendő voltam.
Képmutató, alakoskodó voltam.
Gyűlölködő voltam.
Bosszúvágyé voltam.
Kötekedő, veszekedő voltam.
Mindent jobban tudó. tudálékos voltam.
Haragtartó voltam.
Dühös, indulatos, heves voltam.
Türelmetlen voltam embertársaim iránt.
Nem iparkodtam eléggé kibékülni haragosaimmal, illetve kikerülni az ellenségeskedésre szolgáló alkalmakat.
Rosszul viselkedtem.
Kíváncsi voltam, és olyan dolgokba avatkoztam, amikhez semmi közöm.
Hiú voltam külsőmre illetve viselkedésemben.
Irigy voltam mások vagyonára, szerencséjére és életvitelére.
Féltékeny voltam mások sikerére, szerencséjére.
Durva, követelődző, rideg, nagyképű voltam embertársaimmal.
Elhanyagoltam állapotbeli (iskolai, házastársi, munkahelyi) kötelességeimet.
Saját hibámból nem tartottam be ígéretemet.
Megütöttem, illetve más módon megsebesítettem valakit.
Szándékosan lelki fájdalmat okoztam valakinek.
Kigúnyoltam valakit.
Ridegen beszéltem másokról.
Gyűlöltem valakit.
Belegázoltam másnak a becsületébe azáltal, hogy rejtett hibáit kibeszéltem.
Egy ártatlant
megöltem
abortuszom voltIdegen bűn szárad rajtam, amennyiben
bűnt tanácsoltam
valakinek bűn elkövetésére adtam parancsot
beleegyeztem mások bűnébe
másokat bűnre csábítottam, pl. helytelen öltözékkel
dicsértem mások bűnét
hallgattam, mikor valaki bűnt követett el
nem büntettem meg mások bűnét
részt vettem mások bűnében
védelmeztem mások bűnét
Veszélyeztettem saját, illetve mások életét helytelen viselkedésem által, pl. a közlekedésben
Megpróbálkoztam az öngyilkossággal.
Mértéktelen és válogatós voltam evésben, ivásban, dohányzásban.
Kitettem magam annak a veszélynek, hogy bűnt kövessek el.
Nem kerültem el az alkalmat a bűn elkövetésére.
Elmulasztottam élő illetve halott rokonaimért imádkozni.
Isten hatodik és kilencedik parancsáról: „Ne paráználkodjál!”
Tetszéssel foglalkoztam és időztem szemérmetlen gondolatoknál.
Céltalan gondolkodással és töprengéssel önszántamból keltettem fel magamban szemérmetlen érzéseket.
Örömmel emlékeztem vissza az elkövetett vétkeimre.
Szemérmetlen szándékkal kívántam valamit megnézni, hallani, tenni.
Szemérmetlenséget tetszéssel beszéltem, hallgattam, énekeltem, olvastam.
Vétkeztem szemérmetlen pillantásokkal (rossz színházi eladás, film, mozi).
Vétkeztem szemérmetlen érintésekkel
magamon
máson

Szemérmetlenséget követtem el
Egyedül
mással

asszonnyal b) leánnyal c) férfivel d) fiúval

Engedtem, hogy más szemérmetlenséget kövessem el rajtam.
Vétkeztem a házastársi kötelességeim ellen
gondolattal és/vagy kívánsággal
szavakkal
tettel - Hányszor?_________
a) fogamzásgátlót használtam
b) a házastársi kötelességemet nem teljesítettem
c) megszakítottam a házasságotIsten hetedik és tizedik parancsáról: „Ne lopj!”
Visszaéltem valakinek a bizalmával.
Megloptam valakit.
Mit? ______________
Mennyit?___________
Becsaptam valakit.
1. Mivel?___________
Valamely közlekedési eszközön ( metró, busz, vonat, villamos) érvényes jegy nélkül utaztam.
Rossz, hanyag munkát végeztem vagy rossz árut szállítottam.
Alkalmazottamnak nem fizettem ki időben megérdemelt bérüket.
Kárt okoztam másnak a vagyonában. Mit?
Szerződéseket, pl. munka-, adás-vételi szerződéseket nem tartottam be, igazságtalan voltam örökösödési ügyekben.
Kölcsönzött dolgokat nem adtam vissza.
Tékozló voltam, jó ehető ételt eldobtam.
Rám bízott titkokat vagy hivatali/szakmai titkokat másoknak elárultam.
A másoknak okozott kárt nem térítettem meg, a becsületükön, illetve javaikon elkövetett kárt nem tettem jóvá.
Isten nyolcadik parancsáról: „Hamis tanúságot ne tégy!”
Hazudtam:
szükségből
tréfából
udvariasságból
ártottam ezzel másnak
Ok nélkül gyanúsítottam valakit.
Valódi ok nélkül kibeszéltem más bűnét vagy hibáját.
Hízelegtem, hogy ezzel előnyökhöz jussak.
Nyilvánosan megszégyenítettem valakit.
Megrágalmaztam valakit, vagyis olyan hibákat állítottam valakiről, ami nincs neki.
Nem vontam vissza, amivel valakit megrágalmaztam.
Felnagyítottam más valóban meglevő hibáját.
Igaztalan voltam viselkedésemben és beszédemben.

Az Egy ház parancsairól:
Az előírt napokon (Hamvazószerdán és Nagypénteken) nem böjtöltem és nem Tartoztattam meg magamat.
Elmulasztottam az év péntekéin az önmegtartóztatást, illetve valamilyen bűnbánati cselekmény végrehajtását.
Nem teljesítettem húsvéti kötelezettségeimet, vagyis nem gyóntam legalább egy évben egyszer, és nem áldoztam még húsvétkor sem.
A hét főbűnről:
A főbűnökben rejlenek fő gyengeségeink. A konkrét erős fogadásnak feltétlenül ezekre a pontokra kell koncentrálnia!
Gőgös, nagyképű, öntelt, beképzelt, tetszeni vágyó, kacér voltam.
Zsugori voltam, nem voltam hajlandó szükséget szenvedő embereknek segíteni.
Irigy, kárörvendő voltam.
Rest voltam
hivatásbeli kötelességeimben
imában és a szentségek vételében
Haragos voltam.
Mértéktelen voltam.
evésben, ivásban
valami másban____________
Buja voltam.

Vezeklés / Elégtétel
Rózsafüzér
örvendetes
fájdalmas
dicsőséges
egy tized 
két tized
öt tized
Litániák
Lorettói
Jézus Szent Neve
Jézus Szent Szíve
Jézus Szent Vére
Szent József
Mindenszentek
Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szentlélek Istennek
egyszer
kétszer
ötször
Jézus öt sebének tiszteletére

Hálaadó ima a gyónás után

Szeretetreméltó Jézusom, nagy hálával tartozom neked, hogy engem, méltatlan bűnöst a bűnbánatra kegyesen meghívtál s vétkeim bocsánatát kegyelmesen megadtad. Vajha egykor az égben mindörökké élvezhetném irgalmasságodat! Eddig sokszor elveszítettelek; de a jövőben nem akarlak többé elveszíteni. Kegyelmeddel meg akarom változtatni életemet; hiszen mindenek fölött te érdemeid az én egész szeretetemet! Ezután nem akarok többé tőled elszakadni, mert megfogadtam már. hogy inkább meghalok, mint téged megbántalak.

Most, íme, megújítom ez ígéretemet. Megfogadom egyszersmind, hogy a bűnnek minden alkalmát elkerülöm s minden eszközt, módot felhasználok, hogy többé ne vétkezzem. S mert te. Istenem, ismered gyöngeségemet. adj kegyelmet, hogy hozzád halálomig hű maradjak; segíts meg, hogy a kísértés óráján mindig nálad találjak menedéket.

Végtelen irgalmú Isten, a Boldogságos Szűz és minden szentnek érdemeire kérlek, legyen előtted kedves e gyónásom. Pótolja gyarlóságomat határtalan irgalmad s őrizz meg engem kegyelmedben, aki élsz és uralkodói a Fiúval és a Szentlélekkel mindörökké. Amen.

A fenti szöveg pdf és word-formátumban is letölthető INNEN.

2016. augusztus 20., szombat

Öt gyermeket temetett el Szent István

István király, Gizella királyné, Gellért püspök és Imre herceg

Gizella 42 éven át jó felesége és hű társa volt a férjének, sokszor elkísérte útjaira, ami akkoriban nem volt jellemző. Kölcsönös nagyrabecsülés, gyengéd megértés és tapintat jellemezte az egymáshoz való viszonyukat. A királyné nagyon szépen varrt és hímzett, ő látta el az ország templomait egyházi felszerelésekkel. A magyar koronázó palást is többek közt az ő keze munkáját dicséri. Fáradhatatlan volt a jótettek és a katolikus hit gyakorlásában.

A titokzatos három lány

A házasságukból öt gyermek született, az első három lány volt, róluk nem maradt fenn írásos emlék, sorsukról nem tudni semmit. A két fiúról azonban már igen. Az idősebb Ottó volt, a másik Henrik, aki később, szentté avatása után, Imre hercegként vonult be a történelembe. Ottó fiatalon, kisbaba korában meghalt, így Henrik maradt az uralkodópár egyetlen reménysége, apja örököse. Imre a gyermekkor és a serdülőkor határán állt, 14–16 éves lehetett, amikor István már különféle, az uralkodásra vonatkozó jó tanácsokkal látta el.


„Gyermek vagy, gazdag szülők sarja, puha párnák lakója, akit mindenféle kényelemben dédelgettek és neveltek; nem volt részed sem a hadjáratok fáradalmaiban, sem a pogányok különféle támadásaiban\… Immár itt az idő, amikor nemcsak pépes ételt kell adnunk neked, mert ez puhánnyá és kényeskedővé tehet, ami az erények pusztulásával, a bűnök melegágyával és a törvények semmibe vevésével egyenlő, hanem néha karcos borral is meg kell itatnunk.”
István király jó apa, jó tanár volt, nagy gondot fordítottak fia neveltetésére, úgynevezett intelmekben foglalta össze fia számára a jó király teendőit. Ezekben kérte, mi több, megparancsolta számára, hogy gyakorolja a kegyességet, az irgalmasságot, a türelmet, az erőt, az alázatosságot, a mértékletességet, a szerénységet, a becsületességet és szemérmességet. „Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!” – így szóltak István törvényei a fiához.


Sajnos a királyság reményét 1031-ben vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, és miután ő volt az utolsó gyereke Istvánnak, a király teljesen összeomlott, a tragédia beteggé tette, mivel nem volt egyenes ági örököse. Végül egyik nővére fia, Orseolo Péter lett az utóda, miután a király 1038. augusztus 15-én Szűz Máriának, vagy ahogyan e tett miatt hívják, a magyarok Nagyasszonyának oltalmába ajánlva Magyarországot örökre lehunyta a szemeit.

Gizella menekülése

Fia és férje halála után Gizella  már csak Istennek és a jótékonykodásnak élt. Állítólag olyan bőkezű és nagylelkű volt, hogy emiatt gondnokság alá is helyezték, magyarán István utódai, Orseolo Péter és ellenfele egyben unokatestvére, István másik nővérének a fia, Aba Sámuel börtönbe zárták. 1044-ben pedig már menekülnie kellett az országból. Gizella Passauban telepedett le, belépett a helyi apácakolostorba, melynek később főnökasszonyaként tevékenykedett, egészen 1065-ben bekövetkező haláláig.

2016. augusztus 17., szerda

Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember...

“Üzenetet írok mindazoknak, akik közülünk valók voltak és elindultak új világba, új emberek közé, mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és rombolni akarnak mindent, ami régi. Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember. Valamikor nemrégen még többen jártuk ezeket a hegyeket. Sokan és fiatalok mind és magyarok mind, de megapadtunk. Többen más utakra fordultak, könnyebb utakra. Sima völgyi utakra tértek, mert nehéz hegyet járni. De én itt maradtam a hegyek között. Járom a tövises ösvényt és hosszú esztendőkön által körülfújt fagyos szél és perzselt a nap és nemsokára talán utolsó leszek az utolsók között.
De lesznek, akik utánam jönnek, az én maradékaim. Amikor én már elpihentem, erős ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. És nem szállnak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának. Mert erősek lesznek.
Hatalmasok és magyarok. Az én lábam nyomát pedig eltemeti a hó, de síromon sohasem lesz korhadt a fejfa, de a felém boruló domb virágos lesz mindig, tudom. És emlegetni fognak engem is, apáimat is az én véreim. Az én munkámat folytatják ők és az én életem örökkévaló lesz bennük. “
Kós Károly – Régi Kalotaszeg – részlet

2016. augusztus 15., hétfő

Mohamed a Sátán szülötte

Abban az időben, mikor Szent Antal Le Puy városában tartózkodott, ahol a ferences barátok elöljárója volt, élt ott egy jegyző (...). Antal gyakran találkozott vele. 

Ilyenkor mindig levette a kámzsáját és térdet hajtott a férfi előtt. A férfi azt hitte, hogy e gesztussal a szent gúnyt űz belőle. Haragra gerjedt, és mindent megtett, hogy elkerülje a barátot. Egy nap azonban, amikor a szent megint így tett, a férfi mérgesen így szólt: "Ha nem félném Istent, kardommal kettéhasítanálak, amiért így kigúnyolsz! Miért hajtasz térdet előttem?"

Prófétai látomásának hatására Antal így válaszolt: "Megpróbáltam felajánlani magamat mint mártírt az én Istenemnek, de nem volt kedvére való. Te azonban, amint ezt az Úr felfedte előttem, dicsőséges mártír leszel. Kérlek tehát, hogy amikor majd a mártírhalált elszenveded, emlékezzél meg rólam". E szavak hallatán a jegyző kinevette Antalt.

Hogy ezután mi történt? Amikor Le Puy püspöke sokakkal együtt a Szentföldre indult, hogy a szaracénoknak prédikáljon, a jegyző isteni indíttatást követve minden vagyontárgyát eladta és csatlakozott az utazókhoz. Amikor odaértek, a püspök minden lelkesedés nélkül hirdette a hit igazságát, a jegyző pedig három alkalommal hagyta ezt.

Legutoljára azonban, miután megfeddte a püspököt, mondván, hogy az nem védelmezi a hitet kell buzgósággal, ő maga kezdte el szenvedélyes hévvel hirdetni a szaracénok között: Krisztus az Isten, Mohamed pedig az Ördög szülötte és a kárhozat gyermeke.

Miután ezt követően is hajlíthatatlanul hirdette és védelmezte hitét, a szaracénok letartóztatták, és háromnapos kínvallatásnak vetették alá. Amikor a vesztőhelyre vitték, a férfi mindenkinek elmondta, hogyan jósolta meg neki Antal testvér, hogy mártír lesz, és magasztalta őt, a szentéletű férfiút. Miután elszenvedte a mártírhalált, zarándoktársai hazatértek és elmesélték az embereknek a történteket. Ezért a tettéért Antalt nagy tisztelettel vették körül.

(Részlet Páduai Szent Antal csodáinak könyvéből, Etalon Kiadó, 2011)